logo-m

O firmie  |  Oferta  |  Kolorystyka  |  Realizacje  |  Gwarancja  |  Kontakt

ZASADY KONSERWACJI PRODUKTU i  KARTA GWARANCYJNA

Drogi Kliencie.

Dziękujemy za zakup produktu z oferty wyrobów producenta architektury ogrodowej "Usługi Stolarskie STOL-DREW Wolska Joanna".

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia.
Zapobiegamy tym procesom już na etapie przecierania drewna w optymalny sposób, a następnie poprzez suszenie komorowe drewna w kontrolowanych warunkach ,obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych, oraz naniesienie powłok ochronnych, zabezpieczających drewno przed wpływem warunków atmosferycznych i działaniem organizmów niszczących drewno.

 1. "Usługi Stolarskie STOL-DREW Wolska Joanna" udziela gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty zakupu, wydania, dostawy, lub zakończenia montażu, o ile został on zlecony firmie "Usługi Stolarskie STOL-DREW Wolska Joanna" przez Kupującego wraz z zamówionym wyrobem,

 2. Producent, gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad fizycznych,

 3. Firma "Usługi Stolarskie STOL-DREW Wolska Joanna": zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wyrobu lub jego wymiany na wolny od wad w obowiązującym terminie,

 4. Gwarancja na niżej wymienione wyroby wynosi 24 miesiące:
  a.    altany,
  b.    domki letniskowe,
  c.    drewutnie,
  d.    domki narzędziowe,
  e.    domki drewniane,
  f.    inne wyroby z drewna wykonane w naszym zakładzie,


Na powłoki malarskie "Drewnochron Impregnat Extra" udziela się gwarancji tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecania określone przez producenta impregnatu,

Na gonty używane do pokryć dachowych udziela się 20 letniej gwarancji,

Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest wypełniona karta gwarancyjna, którą producent rejestruje w swoim systemie,

Zgłoszenia reklamacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej, listownie. W korespondencji należy podawać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe,

Gwarant zobowiązuje się do:

 • usunięcia wad wyrobu,
 • naprawy wyrobu,
 • wymiany wyrobu na wolny od wad,
 • zwrotu zapłaty i odebrania wadliwego wyrobu

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe wyrobu spowodowane niewłaściwym transportem,- za wyjątkiem transportu pojazdami producenta- magazynowaniem lub nie zastosowaniem się do jego zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu,

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem,

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający pomiędzy dniem zgłoszenia wady a dniem w którym ją usunięto,

Rozpatrzenie reklamacji i usunięcie wad wyrobu nastąpi nie później niż w okresie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji,

Usunięcie wad wyrobu bądź jego wymiana następuje nie później niż w ciągu 7 dni od końca okresu na rozpatrzenie reklamacji,

Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,

Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięć drewna, zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna .Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.

Nie stanowią wad będących podstawą gwarancji zmiany wyrobu spowodowane jego użytkowaniem.

Producent architektury ogrodowej i drewnochronu zaleca obowiązkowe malowanie produktu w ciągu miesiąca od zamontowania.

Okres gwarancji ulega skróceniu w przypadku nie zachowania przez kupującego terminu kolejnego, zalecanego przez producenta malowania wyrobu "Drewnochronem Impregnat Extra" w okresie do 1 miesiąca od daty wydania ,dostawy, montażu wyrobu.

Wszelkie przeróbki i naprawy produktu w okresie gwarancji wykonane przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie praw wynikających z warunków gwarancji.

Kupujący zgłaszając reklamację akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji "Usługi Stolarskie STOL-DREW Wolska Joanna".

 

Usługi Stolarskie STOL-DREW

Konradów ul. Długa 21

42-290 Blachownia

tel. 723035154

 

Oferujemy możliwość zakupu na raty
za pośrednictwem Santander Bank.

santander

Kontakt: 733 654 440

realizacje

 Nasze aukcje na allegro:

allegro-pl